പതിയെ അവൾ തന്നോട് അകൽച്ച കാണിയ്ക്കുന്നതായ് തോന്നി, ആദ്യമൊക്കെ തന്റെ തോന്നൽ മാത്രം ആകും എന്ന് കരുതി…

ലിവിങ് ടുഗതർ എഴുത്ത്: ആർ കെ സൗപർണ്ണിക അവളുടെ ഇഷ്ടമോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ അല്ല.. ഞാനവളെ സ്നേഹിച്ചതും പ്രാപിച്ചതും കൂടെ കഴിഞ്ഞതും വിതുമ്പി കരച്ചിലോടെ “പവിശങ്കർ” മൃദുലയോട്.. പറഞ്ഞു “പവീ..സ്നേഹിച്ച് പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഏതും പെണ്ണും ഇതേ ചെയ്യുകയുള്ളു..ഈ കാര്യത്തിൽ …

പതിയെ അവൾ തന്നോട് അകൽച്ച കാണിയ്ക്കുന്നതായ് തോന്നി, ആദ്യമൊക്കെ തന്റെ തോന്നൽ മാത്രം ആകും എന്ന് കരുതി… Read More

ജനാലയ്ക്ക് പുറം തിരിഞ്ഞു നിന്ന എന്റെ പുറകിൽ വന്ന് ചെറിയ ചുമയോടെ തന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച്….

വൃത്തി എഴുത്ത്: ആർ കെ സൗപർണ്ണിക “ഇതൊരിക്കലും ശരിയാകില്ല അർച്ചനാ നമുക്ക് പിരിയാം” ഇനി എനിക്ക് വയ്യ ഇങ്ങനെ സഹിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഒരു ജീവിതമേ ഉള്ളു..അത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ജീവിതം. “മടുത്തു”ശരിക്കും മടുത്തു ഇനി വയ്യ …

ജനാലയ്ക്ക് പുറം തിരിഞ്ഞു നിന്ന എന്റെ പുറകിൽ വന്ന് ചെറിയ ചുമയോടെ തന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച്…. Read More