പുറത്ത് നല്ല ഇരുട്ടായിരുന്നു. വാതിൽ തുറന്നതും തൊട്ട് മുൻപിലായി ഒരാൾരൂപം. ആദ്യമൊന്ന് ഭയന്നെങ്കിലും…

വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും… Story written by UNNI ATTINGAL തുടർച്ചയായി വാതിലിലാരോ തട്ടുന്ന ശബ്‌ദം കേട്ടാണ് ഞാനുണർന്നത്. സമയം ഒരു മണിയോട് അടുക്കാറായിരിക്കുന്നു. ആരാ ഈ നേരത്തെന്ന് ചിന്തിച്ചാണ് വാതിൽ തുറന്നത്. പുറത്ത് നല്ല …

പുറത്ത് നല്ല ഇരുട്ടായിരുന്നു. വാതിൽ തുറന്നതും തൊട്ട് മുൻപിലായി ഒരാൾരൂപം. ആദ്യമൊന്ന് ഭയന്നെങ്കിലും… Read More