ങേ നിന്റെ നാണം തീർന്നില്ലേ? ഇനി എന്തോന്ന് നാണം? ഞാൻ കാണാത്തതു ഒന്നും അല്ലല്ലോ…

വേദ് ചികിത്സ (വേദ് കുളി) എന്ന നന്മയുള്ള ദ്രോഹം എഴുത്ത്: മായാ പ്രശാന്ത് 10 ദിവസത്തെ ആസ്പത്രി വാസം കഴിഞ്ഞു പതിനൊന്നാം ദിവസം, നിറവയറോടെ 8മാസത്തിൽ ആസ്പത്രി പോയ ഞാൻ തിരികെ കുഞ്ഞാവ ആയി …

ങേ നിന്റെ നാണം തീർന്നില്ലേ? ഇനി എന്തോന്ന് നാണം? ഞാൻ കാണാത്തതു ഒന്നും അല്ലല്ലോ… Read More

ആ നേരത്തെ നല്ല ഗുണം കൊണ്ട് ആ ശരി ഞാൻ പോയി മേടിച്ചിട്ട് വരാം പറഞ്ഞു പതിയെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ശശി മാമന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു…

എഴുത്ത്: മായാ പ്രശാന്ത് രാവിലെ തന്നെ ചെവിട് അടിച്ചു പോകുന്ന തരത്തിൽ പാട്ട് വച്ചാണ് ഉറക്കം എണീറ്റത്… അതും ഏതോ ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടിന്റെ റീമിക്സ്…. അപ്പോ പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യം ഇല്ലല്ലോ.. രാവിലത്തെ പ്രാഥമിക …

ആ നേരത്തെ നല്ല ഗുണം കൊണ്ട് ആ ശരി ഞാൻ പോയി മേടിച്ചിട്ട് വരാം പറഞ്ഞു പതിയെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ശശി മാമന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു… Read More