ദൂരം

രചന: മോനിഷ സുമേഷ് മനുഷ്യ മനസുകളുടെ വേദനയിലൂടെയുള്ള യാത്രയുടെ ദൂരം നിർവചിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര പ്രയാസകരമാണ്. അതിലൂടെയുള്ള ഒരെത്തിനോട്ടം, എന്റെ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ് ആണ് ഇത്,വായിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഒരു സപ്പോർട്ട് പ്രതീഷിക്കുന്നു,അതാണെന്റെ പ്രചോദനവും.. മോളെ പുറത്തൊക്കെ ഇറക്കി തുടക്കിയോ രാധേ, അയല്പക്കത്തെ വിമലയുടെ …

ദൂരം Read More