പല രാത്രികളും അവൾ തന്റെ തലയിണ കടിച്ചമർത്തി കരഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു തേങ്ങൽ കൊണ്ടുപോലും തന്റെ….

എഴുത്ത്: രുദ്ര =============== “എന്റെ മനസ്സ് സെ* ക്* സി* നായി കൊതിക്കുകയാണ്.” അതെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു അത്ഭുതമായി തോന്നിയേക്കാം. “ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആലിംഗത്തിനായി..പ്രണയാർദ്രമായ ഒരു ചുംബനത്തിനായി എന്റെ ഹൃദയം തുടിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് താൻ അത് തുറന്നു പറയേണ്ടത്?” …

പല രാത്രികളും അവൾ തന്റെ തലയിണ കടിച്ചമർത്തി കരഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു തേങ്ങൽ കൊണ്ടുപോലും തന്റെ…. Read More