രാത്രി മകൾ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ മൊബൈൽ എടുത്തു അപ്പുറത്തെ മുറിയിലേക്ക് പോയി…

എഴുത്ത്: ഷാജി വല്ലത്ത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ =================== മകളുടെ അടുത്തകാലത്തായുള്ള മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രീദേവി ഉത്കണ്ഠയാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി. “നിനക്ക് കണ്ണിൽ കണ്മഷിയെങ്കിലും ഇട്ടൂടെ മോളെ” എന്നു ചോദിക്കുമ്പോൾ “ഓ..എന്തിന അമ്മേ ഈ കരി മുഴുവനും കണ്ണിൽ വാരി തെച്ചിട്ട്..” എന്നു പറഞ്ഞു …

രാത്രി മകൾ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ മൊബൈൽ എടുത്തു അപ്പുറത്തെ മുറിയിലേക്ക് പോയി… Read More