ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും അവളിൽ ഭയത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ലാഞ്ചന പോലും കാണുന്നില്ല. അവളെ ഒന്നുകൂടെ…

നിശ്ചലം എഴുത്ത്: സോണിയ ========== ണിം ണിം ണിം ഒരു മണിനാദം ഒരുപാട് അടുത്ത് വരുന്ന പോലെ….പാതിയുറക്കത്തിൽ ആണ്ടുപോയ അവൾ ഞെട്ടി മിഴികൾ തുറന്നു…മുറിയിൽ റാന്തലിന്റെ അരണ്ട വെട്ടം മാത്രം….മിഴികൾ തുറന്നപ്പോൾ ആ മണിനാദം നിശ്ചലമായ പോലെ… പതിയെ എണീറ്റു…ജനാല തുറന്നു. …

ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും അവളിൽ ഭയത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ലാഞ്ചന പോലും കാണുന്നില്ല. അവളെ ഒന്നുകൂടെ… Read More