രാത്രിയിൽ അച്ചാച്ചൻ വന്നപ്പോ ആണ് ബാക്കി പൂരം. സ്വന്തം ചേട്ടന്റെ മോളെയാണ്…

തന്റേടി വിളിയുടെ പിന്നിലെ കഥ…. എഴുത്ത്: ഷീജ തേൻമഠം =================== എന്റെ അച്ചാച്ചന് അഞ്ചു സഹോദരങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത്. ബാക്കി അഞ്ചുപേരും സാമ്പത്തികം ആയി നല്ല സ്ഥിതിയിൽ ആണ് ഗവണ്മെന്റ് ജോബ്, വല്യ കട. …

രാത്രിയിൽ അച്ചാച്ചൻ വന്നപ്പോ ആണ് ബാക്കി പൂരം. സ്വന്തം ചേട്ടന്റെ മോളെയാണ്… Read More