അവൾ പേടികൊണ്ട് രണ്ടടി പിറകിലേക്ക് വച്ചു

സ്നേഹപൂർവ്വം കാളിദാസൻ വീട്ടിൽ ആരുമില്ലാത്ത സമയം നോക്കിയായിരുന്നു അവൻ വന്നത്. ബലാത്സംഗമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഉച്ചയൂണിന്റെ മയക്കത്തിലായിരുന്നു അവൾ. ഒട്ടും ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ അവൻ അവളുടെ അടുത്ത് വന്ന് അവളെ അടിമുടി വീക്ഷിച്ചു. എന്തോ ഒരു പന്തികേട് …

Read More