അപ്പോഴാണ് പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പെറ്റു പെരുകാൻ വേണ്ടി പുസ്തകത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച ഒരു തുണ്ടു മയിൽപ്പീലിയെ ഓർമ വന്നത്…

മയിൽപ്പീലി കുഞ്ഞുങ്ങൾ (കഥ) എഴുത്ത്: അനിത അമ്മാനത്ത് രാത്രിയിലെ പാർട്ടിയും കഴിഞ്ഞ് അതിവേഗത്തിൽ കാറും ഓടിച്ച് വരുമ്പോൾ ഉറക്കത്തിലേക്ക് ഒന്നു രണ്ടു തവണ വഴുതി വീണപ്പോഴാണ് ആകാശ് പാട്ട് വെയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. പകുതി ബോധത്തിൽ ഓൺ ആയത് റേഡിയോ ആയിരുന്നു. നൊസ്റ്റാൾജിയ …

അപ്പോഴാണ് പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പെറ്റു പെരുകാൻ വേണ്ടി പുസ്തകത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച ഒരു തുണ്ടു മയിൽപ്പീലിയെ ഓർമ വന്നത്… Read More