അങ്ങനെ കുറേ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അനുഭവ സമ്പത്ത് ആവിശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ആയപ്പോൾ അവൾ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി….

ചില തിരിച്ചറിവുകൾ… എഴുത്ത്: അനു ========= അപ്പൊ അതങ്ങനെ ആണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു നാട്ടു നടപ്പ്..അതായത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ മരുമകൾ ഏതവസ്ഥയിലും ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഉള്ളവൾ ആയിരിക്കണം..അവളുടെ ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ സമ്മർദ്ദങ്ങളോ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാർ സഹിക്കേണ്ട യാതൊരു …

അങ്ങനെ കുറേ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അനുഭവ സമ്പത്ത് ആവിശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ആയപ്പോൾ അവൾ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി…. Read More

കറന്റ്‌ ബില്ല് അടക്കാൻ ബാപ്പാടെ കൂടെ വന്ന തനി നാട്ടും പുറത്തു കാരി ഈ പൊട്ടി പെണ്ണിനെ ആദ്യം കാണുന്നത്….

എഴുത്ത്: അനു ഇക്കാ… ഉം.. ഇക്കാ………. എന്താടി… ഇങ്ങോട്ടൊക്കീ….. ഉം.. ഇങ്ങളിങ്ങട്ട് നോക്കി മനുഷ്യനെ.. ഇതെന്ത് ന്ന് ഹലാക്കിലെ വായനേണിത്.. നേരം വെളുത്തപ്പ തൊട്ട് ങ്ങളിതിമ്മലെന്നെല്ലേ.. ഇയ്‌നും മാണ്ടി ന്ത്‌ന്നാണ് ഇതിലിപ്പം.. ങ്ങടെ ഒരു പത്രം വായന..ഞമ്മളെ സങ്കടം ആരോട് പറയാനാ.. …

കറന്റ്‌ ബില്ല് അടക്കാൻ ബാപ്പാടെ കൂടെ വന്ന തനി നാട്ടും പുറത്തു കാരി ഈ പൊട്ടി പെണ്ണിനെ ആദ്യം കാണുന്നത്…. Read More