കറന്റ്‌ ബില്ല് അടക്കാൻ ബാപ്പാടെ കൂടെ വന്ന തനി നാട്ടും പുറത്തു കാരി ഈ പൊട്ടി പെണ്ണിനെ ആദ്യം കാണുന്നത്….

എഴുത്ത്: അനു ഇക്കാ… ഉം.. ഇക്കാ………. എന്താടി… ഇങ്ങോട്ടൊക്കീ….. ഉം.. ഇങ്ങളിങ്ങട്ട് നോക്കി മനുഷ്യനെ.. ഇതെന്ത് ന്ന് ഹലാക്കിലെ വായനേണിത്.. നേരം വെളുത്തപ്പ തൊട്ട് ങ്ങളിതിമ്മലെന്നെല്ലേ.. ഇയ്‌നും മാണ്ടി ന്ത്‌ന്നാണ് ഇതിലിപ്പം.. ങ്ങടെ ഒരു …

Read More