പഠനം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആദ്യമായി കിട്ടുന്ന ജോലി എന്ന നിലയിൽ രാമകൃഷ്ണൻ ഏറെ സന്തോഷവാനായിരുന്നു. പൂർണ്ണമായും തനിക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും കുറെയൊക്കെ

രാഘവേട്ടന്റെ ചിരി എഴുത്ത്: അനൂപ് ഇടവലത്ത് രാഘവേട്ടൻ മരിച്ച ഒഴിവിലേക്കാണ് രാമകൃഷ്ഷ്ണനെ പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇന്റർവ്യൂവിന്റെയും പത്താം ക്ലാസിലെ മാർക്കിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു നിയമനം. പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ജോലി ലഭിച്ചത് കുടുംബത്തിനും ഏറെ ആശ്വാസകരമായിരുന്നു. പണ്ട് പഠന …

പഠനം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആദ്യമായി കിട്ടുന്ന ജോലി എന്ന നിലയിൽ രാമകൃഷ്ണൻ ഏറെ സന്തോഷവാനായിരുന്നു. പൂർണ്ണമായും തനിക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും കുറെയൊക്കെ Read More