കാൽ വിരലിലൂടെ ഒരു വിറയൽ ശരീരമാകമാനം പടർന്നു കയറുന്നത് ഞാനറിഞ്ഞു. അരുതാത്തതു ഒന്നും സംഭവിക്കരുതേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ്….

നന്ദവൃന്ദാവനം – എഴുത്ത്: എബിൻ മാത്യു കൂത്താട്ടുകുളം ഓർമ്മകൾ ഇപ്പോഴും ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ഇടനാഴിയിൽ നിന്നും ഞാൻ അകത്തേയ്ക്കു നടന്നു. അകത്തെ മുറിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണും നന്ദൻ. എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെ ഇന്നും പുറത്തെവിടെയും പോകാതെ മുറിയിൽ വാതിലടച്ചു ഇരിയ്ക്കുകയാവും. ഇതിപ്പോൾ …

കാൽ വിരലിലൂടെ ഒരു വിറയൽ ശരീരമാകമാനം പടർന്നു കയറുന്നത് ഞാനറിഞ്ഞു. അരുതാത്തതു ഒന്നും സംഭവിക്കരുതേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ്…. Read More