അത് വരെ അമ്മയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നു ഞാൻ എന്റെ മുറിയിൽ കയറി വാതിൽ അടച്ചതും…

ടീച്ചറമ്മ എഴുത്ത്: കലിപ്പത്തി =========== എന്റെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ടീച്ചറമ്മയെന്നു പറയുന്നതാകും എല്ലാ പേർക്കും ഇഷ്ട്ടം. കോട്ടഹിൽ സ്കൂളിലെ ടീച്ചറമ്മ കുട്ടികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചർ അമ്മ കൃഷ്ണ ഭക്തയായിരുന്നു. പല ദിവസം അമ്മ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഉറക്കത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞു …

അത് വരെ അമ്മയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നു ഞാൻ എന്റെ മുറിയിൽ കയറി വാതിൽ അടച്ചതും… Read More