എന്തേലും ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോലും നിവർത്തിയില്ലാതെ  അച്ഛനേയും ചേട്ടനെയുമെല്ലാം ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നു…

എഴുത്ത്: ആം കുർളി കുർളി ================ മക്കളെല്ലാം ഉറങ്ങീനാ വിചാരിച്ചത്..ഷോപ്പിലിന്ന് ഒടുക്കത്ത തിരക്ക്..അതാ നേരം വൈകിയത്, നീ ബാഗിനാ പിള്ളേർക്ക് വാങ്ങിയ പ്പപ്സ് എടുത്ത് കൊടുത്തേ രുക്കോ..ഞാനൊന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരാം “ഒന്ന് വേഗം വാ…പിള്ളേരൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല..അച്ഛൻ വരട്ടേന്ന് പറഞ്ഞു കാത്തിരിക്കായിരുന്നു ..” …

എന്തേലും ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോലും നിവർത്തിയില്ലാതെ  അച്ഛനേയും ചേട്ടനെയുമെല്ലാം ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നു… Read More