പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ജോലിയിക്ക് കേറി. കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് സൗന്ദര്യം ഉണ്ട്…

സ്വന്തം സൗന്ദര്യം എഴുത്ത്: ഗംഗ. പി ================= അപ്പു ജനിച്ചതേ കറുത്ത് ഇരുണ്ട രൂപത്തിലാണ്. കൂട്ടുക്കാര് മറ്റും കളിയാക്കി. എവിടെ പോയാലും അവന്റെ നിറത്തെ പറ്റി ആണ് സംസാരം. വീട്ടുകാര് പോലും അവനെ വെളിയിൽ കൊണ്ട് പോകാൻ മടിച്ചു. അവൻ എല്ലാവരിൽ …

പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ജോലിയിക്ക് കേറി. കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് സൗന്ദര്യം ഉണ്ട്… Read More