എന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ കുറച്ചു പേർ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇയാളോടും എനിക്ക് പറയാൻ ഉള്ളത്…

എഴുത്ത്: കറുപ്പിനെ സ്നേഹിച്ച മാഷ് അമ്മു നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയേ… എനിക്ക് ഒന്നുമില്ലാ ഏട്ടാ ഞാൻ ഒന്ന് തലകറങ്ങി വീണതാ… ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞെ… കുഴപ്പം ഒന്നും ഇല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞു… അമ്മ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയീ… ഏട്ടാ …

എന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ കുറച്ചു പേർ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇയാളോടും എനിക്ക് പറയാൻ ഉള്ളത്… Read More