മൂന്നു തവണ ആവർത്തിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ ആണ് ദിയ ഇത്രയും എങ്കിലും സംസാരിച്ചത്…

എഴുത്ത്: രേഷ്മ രാജ് എന്താ ദിയയുടെ പ്രശ്നം? എനിക്ക് ഒന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല…. ഒരു ആക്‌സിഡന്റ് പറ്റി മാതാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ്‌ ആയ പേഷ്യന്റ് ആണ് ദിയ. ശാരീകമായി ആരോഗ്യവതി ആണെങ്കിലും മാനസികമായി എന്തോ അലട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് …

മൂന്നു തവണ ആവർത്തിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ ആണ് ദിയ ഇത്രയും എങ്കിലും സംസാരിച്ചത്… Read More