സാർ, ദയവു ചെയ്ത് എന്നോട് കനിവ് കാട്ടണം.. എനിക്ക് അമ്മ മാത്രേ ഉള്ളൂ, ഞങ്ങളൊരു വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്.. എന്റെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം…

എഴുത്ത്: ലാലു വിനായകൻ ” മാനേജർ സാറിനെ കാണാൻ ദയവു ചെയ്ത് അനുവദിക്കണം…” ബാങ്കിനുള്ളിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടാണ് മാനേജർ ശ്യാം സ്റ്റാഫിനെ ക്യാബിനിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കുന്നത്.. “എന്താണവിടെ പ്രശ്നം..! എന്നെ കാണാൻ വരുന്നവരെ ഇവിടേക്ക് കയറ്റി വിടണം..അല്ലാതെ അനാവശ്യമായി അവിടെ ബഹളം …

സാർ, ദയവു ചെയ്ത് എന്നോട് കനിവ് കാട്ടണം.. എനിക്ക് അമ്മ മാത്രേ ഉള്ളൂ, ഞങ്ങളൊരു വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്.. എന്റെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം… Read More