യാത്രകളും വിരുന്നുകളും എല്ലാം അവസാനിച്ചു അപ്പുവേട്ടൻ നാളെ തിരികെ പോകുമ്പോൾ….

? അപ്പുവേട്ടൻ ? എഴുത്ത്: വീണ എസ് ഉണ്ണി “അപ്പുവേട്ടൻ നാളെയാണല്ലേ ദുബായ്ക്ക് തിരിച്ചു പോകുക രമേടത്തി ???” കായ വറുത്തതു വാർത്തു പാത്രത്തിൽ വച്ചു കൊണ്ട് നിൽകുമ്പോൾ ആണ് അടുക്കള വാതിൽക്കൽ ഉഷയുടെ ശബ്ദം രമ കേട്ടത് …. രമ …

യാത്രകളും വിരുന്നുകളും എല്ലാം അവസാനിച്ചു അപ്പുവേട്ടൻ നാളെ തിരികെ പോകുമ്പോൾ…. Read More