ഓൾടെ വർത്താനം കേട്ടപ്പം ങ്ങക്ക് തോന്നീട്ടുണ്ടാവും ന്തൊരു ഭാര്യയാണ് ന്ന് ല്ലേ. മ്മക്കും തോന്നീന്.

എഴുത്ത്: ഷാഭാസൻ =============== ചെറുതായൊന്നു പനിച്ചു. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ വല്യ കൊയപ്പം ഒന്നുണ്ടാരുന്നില്ല. തൊണ്ടയിൽ ഒരു കിച് കിച്. അത് താനേ പൊയ്ക്കോളും എന്ന് കരുതി മൈൻഡ് ആക്കീല്ല. പക്ഷെ വിരുന്ന്കാര് വരുന്നയിന് മുന്നോടിയായി കാക്ക കരയുന്ന പോലെ പനിക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള …

ഓൾടെ വർത്താനം കേട്ടപ്പം ങ്ങക്ക് തോന്നീട്ടുണ്ടാവും ന്തൊരു ഭാര്യയാണ് ന്ന് ല്ലേ. മ്മക്കും തോന്നീന്. Read More