ആ ആലോചന മുന്നോട്ട് പോകാതിരുന്നത് കഷ്ടമായിപ്പോയി. വിഷ്ണു വിന് ചേരുന്ന കുട്ടി ആയിരുന്നു…വിഷ്ണു ന്റെ അമ്മ ഹരി യോട് പറഞ്ഞു.

വേദധ്വനി എഴുത്ത്: സിന്റ ഉജ്ജ്വൽ കുറച്ചു ദിവസമായി ചെയ്യുന്ന ജോലികളിലൊന്നും concentration കിട്ടുന്നില്ല.. വേദ കഴുകിയ അരി തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കഴുകി, അലസമായി എന്തോ ആലോചിച്ചിരുന്നു. ഇന്നാണ് ധ്വനി യുടെ മറുപടി വരുന്ന ദിവസം . വേദ ഒന്നുകൂടെ ഫോൺ …

ആ ആലോചന മുന്നോട്ട് പോകാതിരുന്നത് കഷ്ടമായിപ്പോയി. വിഷ്ണു വിന് ചേരുന്ന കുട്ടി ആയിരുന്നു…വിഷ്ണു ന്റെ അമ്മ ഹരി യോട് പറഞ്ഞു. Read More