ഇതുവരെ മുഖത്ത് നോക്കാത്തവൾ എന്ത് നന്നായി സംസാരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇവൾ സംസാരിക്കാറുണ്ടോ…

മൗനരാഗത്തിൻ നോവോർമ്മകൾ എഴുത്ത്: സിമിരൂപിക ============== മാമനെ കാണാൻ പോകാറില്ലായിരുന്നു. ഉമയുടെ ഓർമ്മകളുള്ള വീട്ടിൽ കാലുകുത്താൻ മടിയായത് കൊണ്ട് തന്നെ. അവളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. എന്നാലും അവിടെയ്ക്കു ചെന്നാൽ വല്ലാത്തൊരു വേദന ചുറ്റിപ്പിടിക്കും. മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് പച്ചപ്പിന്റെ നാട്ടിലേയ്ക്ക് …

ഇതുവരെ മുഖത്ത് നോക്കാത്തവൾ എന്ത് നന്നായി സംസാരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇവൾ സംസാരിക്കാറുണ്ടോ… Read More