അവൾക്കു പൈസക്ക് വല്ല അത്യാവശ്യവും കാണും. അതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഈ വഴിക്കു അവൾ കടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ…

താലിമാല Story written by Suja Anup =========== “അമ്മേ, എനിക്കിനിയും പഠിക്കണം…” പക്ഷേ, എൻ്റെ കരച്ചിലിന് അമ്മയുടെ മൗനം മറുപടിയൊന്നും തന്നില്ല. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ പഠിക്കുവാൻ എനിക്ക് വാശിയായിരുന്നൂ. ഡോക്ടർ ആകുവാൻ ആശിച്ചു. പക്ഷേ കിട്ടിയത് നഴ്സിംഗ് അഡ്മിഷൻ ആയിരുന്നൂ. …

അവൾക്കു പൈസക്ക് വല്ല അത്യാവശ്യവും കാണും. അതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഈ വഴിക്കു അവൾ കടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ… Read More