പിന്നീടൊരു ദിവസം രാത്രിയുറക്കത്തിൽ ഒരു ചെറിയ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ണന്റെ മുഖവുമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ…

എഴുത്ത്: ഹണി ================ വരദയും ജയകൃഷ്ണനും സീതാലക്ഷ്മിയുടെ മനസ്സിൽ വേദനയായി നിറയൻതുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളായി. പ്രസവവേദനയെക്കാൾ കഠിനമായ വേദനയിൽ സീതാലക്ഷ്‌മി പിടഞ്ഞു. സീതാലക്ഷ്മിയുടെ ഇനിയും പൂർത്തിയാക്കാത്ത കഥയിലെ നായകനും നായികയുമാണ് വരദയും ജയകൃഷ്ണനും. നിർണായകമായ ഒരു വഴിത്തിരിവിൽ അവരെക്കൊണ്ടെത്തിച്ചിട്ടു നിസ്സഹായയായി നിൽക്കേണ്ടിവന്നതിലുള്ള വെപ്രാളം …

പിന്നീടൊരു ദിവസം രാത്രിയുറക്കത്തിൽ ഒരു ചെറിയ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ണന്റെ മുഖവുമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ… Read More