നീയന്നെന്നെ കാണാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു. ചെക്കൻ ചുമ്മാ പറയുന്നതാവുമെന്നേ ഞാൻ കരുതിയിരുന്നുള്ളൂ.

കുലുക്കി സർബത്ത് – എഴുത്ത്: അജ്മൽ വടക്കഞ്ചേരി ജുനൂ…നീ ഒരുങ്ങിയില്ലേ ഇതുവരെ…? ഉമ്മയുടെ വിളി അവനെ ചിന്തകളിൽ നിന്നും ഉണർത്തി. ഹം…എന്ത് ചിന്ത…നിറമുള്ള സ്വപ്നം വല്ലതുമാണോ…അല്ല…നാളെ മുതൽ ജനിച്ചു വളർന്ന നാടും വീടും വിട്ട് ഇനിമുതൽ കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം പെട്ടികെട്ടി …

നീയന്നെന്നെ കാണാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു. ചെക്കൻ ചുമ്മാ പറയുന്നതാവുമെന്നേ ഞാൻ കരുതിയിരുന്നുള്ളൂ. Read More