പുരുഷന്മാർ അധ്യാപകരുണ്ടെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാരായി ഞങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് മാത്രം. അതും അവിവാഹിതർ….

എഴുത്ത്: ഡിജു (ഉണ്ണി) ================== വനിതാ ഐടിഐ യില് അധ്യാപകൻ ആയിരുന്ന കാലം… സർവം പെൺമയം… വനിതാ ഐടിഐ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും പെൺ കുട്ടികൾ… പുരുഷന്മാർ അധ്യാപകരുണ്ടെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാരായി ഞങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് മാത്രം… അതും …

പുരുഷന്മാർ അധ്യാപകരുണ്ടെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാരായി ഞങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് മാത്രം. അതും അവിവാഹിതർ…. Read More

അങ്ങനെ പല തവണകളിലും പലയിടത്തും പല ഫങ്ഷനുകളിലും വച്ച് കാണാറുണ്ട്…അതൊരു സന്തോഷം…

എഴുത്ത്: Diju AK ==================== എൻ്റെ കൂടെ പോളിയിൽ പഠിച്ച ഒരു കൂട്ടുകാരൻ… ഒരു മാന്യൻ… ഒരു ജെൻ്റിൽ മാൻ…. ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചു…. ഡാ ഡിജു… ഞാൻ പാലക്കാട്ട് നിന്ന് കൊല്ലത്തോട്ട് വരിക ആണ്… നമുക്ക് കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ വച്ച് …

അങ്ങനെ പല തവണകളിലും പലയിടത്തും പല ഫങ്ഷനുകളിലും വച്ച് കാണാറുണ്ട്…അതൊരു സന്തോഷം… Read More

ഇതിന് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടേ നിവൃത്തി ഉള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് മനസിലായി… അങ്ങനെ അടുത്ത തവണ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി…

എഴുത്ത്: Diju AK ================ …സ്വന്തം പേര് എൻ്റെ അത്രയും തവണ repeat ചെയ്യേണ്ടി വന്ന വേറെ ഒരാള് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം ആണ്….🤔🤔 എന്താ പേര്…?DIJU ബിജു ??അല്ല DIJU ജിജു ??അല്ല.. DIJU സിജു ??അല്ല… DIJU …

ഇതിന് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടേ നിവൃത്തി ഉള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് മനസിലായി… അങ്ങനെ അടുത്ത തവണ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി… Read More