അവൾക്കായി…..

രചന: നിത്യ കല്യാണി “നീ എന്താ വിനു പറയുന്നത് ഞാൻ പോണ്ടെന്നോ?” “അതെ നീ ഇപ്പോ പോയാൽ ശെരിയാകില്ല.” “നീ എന്താടാ പറയുന്ന എന്നെ വിശ്വസിച്ചാണ് എന്റെ കൊച്ച് അവിടെ. നിനക്ക് അറിയാലോ ഇരുട്ട് എന്ന് എഴുതി കാണിച്ചാൽ അവളുടെ ബോധം …

അവൾക്കായി….. Read More