ചില സമയത്തു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആഗ്രഹത്തിന് വിപരീതമായേ നടക്കുള്ളൂ, കുറെ സമയം ആ റിസൾട്ടിൽ…

മീര Story written by Aruna Rs സിസ്റ്റർ ,രണ്ട് ദിവസമായി പനി ആണ് ….. തിരക്കിട്ടു ക്ലിനിക്കിൽ നിന്നും വാർഡിലേക്ക് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി . സുന്ദരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ …. ഇരിക്കൂ ,കൊറോണ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം . വിവരങ്ങൾ …

ചില സമയത്തു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആഗ്രഹത്തിന് വിപരീതമായേ നടക്കുള്ളൂ, കുറെ സമയം ആ റിസൾട്ടിൽ… Read More