കുറെ സ്നേഹ പ്രകടനങ്ങൾ ഒക്കെയും കഴിഞ്ഞു അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ കണ്ടു..നീരവിനെ…ന്നെ ഫെയ്സ് ചെയ്യാൻ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പോലെ തോന്നി…

തീർത്ഥ Story written by POORVIKA PARTHVI “”എവിടെന്നാണ്ട് ഒരുത്തിയെ കൊണ്ടന്നതും പോരാ എന്നിട്ട് രണ്ടാളേം വിളക്കും കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം ല്ലെ.. “”” അമ്മാവന്റെ വീട് കുലുങ്ങുമാറുള്ള ഒച്ച കേട്ട് പിന്നാമ്പുറത്ത് നല്ല …

കുറെ സ്നേഹ പ്രകടനങ്ങൾ ഒക്കെയും കഴിഞ്ഞു അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ കണ്ടു..നീരവിനെ…ന്നെ ഫെയ്സ് ചെയ്യാൻ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പോലെ തോന്നി… Read More