യാദൃശ്ചികമായി എഫ്ബിയിൽ വന്നൊരു റിക്വസ്റ്റ്, കൂടുതലായി നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ പഠിച്ച സ്കൂളിലെ പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി…

നിനവായ് എഴുത്ത്: മീനാക്ഷി മനു ഫോണിന്റെ വെട്ടം കത്തിയപ്പോൾ തന്നെ നന്ദന ഫോൺ പെട്ടന്ന് എടുത്തു. പ്രിയപ്പെട്ടൊരു കോളിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിന്റെ വിരാമം അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ തെളിഞ്ഞു. ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ വളരെ പതുക്കെ പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ അവൾ ഹലോ പറഞ്ഞു. ഡാ.. നീ …

യാദൃശ്ചികമായി എഫ്ബിയിൽ വന്നൊരു റിക്വസ്റ്റ്, കൂടുതലായി നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ പഠിച്ച സ്കൂളിലെ പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി… Read More