ക്രൂരമായ പുഞ്ചിരിയോടെ അവളിലേക്ക് അടുത്തവൻ പൊടുന്നനെ ഒരു ആർത്തനാദത്തോടെ പിന്നിലേക്ക് മലർന്നു വീഴുന്നതാണ് പിന്നെ അവൾ കണ്ടത്…

ഭ്രാന്തന്റെ പെണ്ണ് എഴുത്ത് : രേഷ്മ ശിവനിരഞ്ജന ഏതോ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ട് ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഞെട്ടിയുണർന്ന മീര കിതപ്പോടെ കിടക്കയിൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു. വിയർത്തൊലിച്ച മുഖം കൈകൾ കൊണ്ട് തുടച്ചു പിന്നെ തനിക്കരികിൽ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സൂര്യനിലും മകൾ മീനൂട്ടിയിലും …

ക്രൂരമായ പുഞ്ചിരിയോടെ അവളിലേക്ക് അടുത്തവൻ പൊടുന്നനെ ഒരു ആർത്തനാദത്തോടെ പിന്നിലേക്ക് മലർന്നു വീഴുന്നതാണ് പിന്നെ അവൾ കണ്ടത്… Read More