പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് അവനിൽ നല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകണമെന്നും അവൻക്കൊരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാകണമെന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്…

ഒരു പ്രസവക്കഥ എഴുത്ത്: റസീന വേണ്ടാന്നു വാശി പിടിച്ച ഒരു ആലോചന വിവാഹത്തിൽ എത്തിയതിനേലും ട്വിസ്റ്റായിരുന്നു കെട്ടി രണ്ടു മാസം തികയുന്നതിനേ ലും മുൻപ് വിശേഷം ആയത്. വിവാഹ ജീവിതം തുടങ്ങി ഉടനെതന്നെ ഗർഭ കാലവും തുടങ്ങിയ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഒരാളാണ് …

പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് അവനിൽ നല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകണമെന്നും അവൻക്കൊരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാകണമെന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്… Read More