ഒരു പെണ്ണിന് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ഒരു കൂട്ട് വേണം എന്ന് ഒരു നിയമപുസ്തകത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ….

ഇനിയുമൊരു വിവാഹം…. എഴുത്ത്: ലക്ഷ്മിശ്രീനു=================== നീ ഇനിയും ഇത് ആലോചിച്ചു ഇരിക്കുവാണോ പാറു. നിനക്ക് അതികം പ്രായം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആണ് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ…. കൈയിൽ ഇരിക്കുന്ന വിവാഹഫോട്ടോയിലേക്ക് നോക്കി ഇരിക്കുക …

ഒരു പെണ്ണിന് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ഒരു കൂട്ട് വേണം എന്ന് ഒരു നിയമപുസ്തകത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ…. Read More

ദുഃഖമാണ് ഐഷു എല്ലാത്തിന്റേയും അന്ത്യം. ഒടുവിൽ എന്നിലും നിന്നിലും ബാക്കിയാകുന്നതും ഈ ദുഃഖം മാത്രമാകും….

നിശബ്ദപ്രണയം… എഴുത്ത്: ലക്ഷ്മിശ്രീനു================== ഐശ്വര്യ… എല്ലാവരുടെയും ഐഷു…. മേലെപ്പാട്ട് വീട്ടിൽ രാഘവന്റെയും സാവിത്രിയുടെയും ഏകമകൾ. ആരും ഒന്ന് നോക്കി നിന്ന് പോകുന്ന സൗന്ദര്യം. അരയോളം വരുന്ന തിങ്ങിനിറഞ്ഞമുടി അത് ആയിരുന്നു അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മാറ്റ് കൂട്ടിയത്. ഗോതമ്പിന്റെ നിറം വിടർന്ന കണ്ണുകൾ …

ദുഃഖമാണ് ഐഷു എല്ലാത്തിന്റേയും അന്ത്യം. ഒടുവിൽ എന്നിലും നിന്നിലും ബാക്കിയാകുന്നതും ഈ ദുഃഖം മാത്രമാകും…. Read More