ഇതല്ലാം കേട്ടിട്ട് കേക്കണവർ കേക്കണവർ മൂക്കത്തു വിരൽ വച്ചു പരസ്പരം അടക്കം പറയും…

പങ്കിചേച്ചീം, മക്കളും… എഴുത്ത്: ലളിതാംബിക സുരേഷ് ================ പങ്കിയും ഭർത്താവും നാട്ടിലെ എല്ലാകൃഷിയിടങ്ങളിലും പോയി എല്ലുമുറിയെ പകലന്തിയോളം പണിയെടുക്കും!! വൈകുന്നേരം വടക്കേ പാടത്ത് വടക്കുവശത്തെ ഷാപ്പിൽ നിന്നും , താ- തെയ്യത്തോം പാടി എത്തുന്ന ഭർത്താവ്, പങ്കിയുടെ മുതുകത്തും കവിളത്തും നെയ്യപ്പം …

ഇതല്ലാം കേട്ടിട്ട് കേക്കണവർ കേക്കണവർ മൂക്കത്തു വിരൽ വച്ചു പരസ്പരം അടക്കം പറയും… Read More