വയോജനങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തിയതും ചിരിക്കണോ കരയണോ എന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചു എന്നു പറയാം…

ഒറ്റപ്പെട്ടവർ അഥവാ സ്വർഗത്തിലെ ചിത്രശലഭങ്ങൾ എഴുത്ത്: വിജയാ മേനോൻ ========== ഒരിക്കൽ അവിടെ പോയിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ സേവനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഓണ സദ്യ കൊടുക്കുവാൻ പോയതാണ്. അവിടെ പല ബ്ളോക്കുകൾ ഉണ്ട്. കുട്ടികൾ മുതൽ ആരോരും നോക്കുവാനില്ലാത്ത ,സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് …

വയോജനങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തിയതും ചിരിക്കണോ കരയണോ എന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചു എന്നു പറയാം… Read More