വീട്ടിൽ വിവരം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക്  പോകാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളും കൂടി വരുന്നു എന്ന് ഭാര്യയും മക്കളും…

വിശപ്പ് എഴുത്ത്: വിജിൽ എം തോമസ് ============== അണ്ണാ ഇഡ്ലി ഇരുകാ ? ഇരുക്ക്…. 4 ഇഡ്ലി  എവളു ? 20 രൂപ…. രണ്ടു ഇഡലിക്കോ ? സ്ഥലം തിരുച്ചിറപ്പള്ളി, ജമാൽ മുഹമ്മദ് കോളേജിന് സമീപം ഒരു ചെറിയ ഹോട്ടൽ…. തലേന്ന്, …

വീട്ടിൽ വിവരം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക്  പോകാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളും കൂടി വരുന്നു എന്ന് ഭാര്യയും മക്കളും… Read More