ഒരു പക്ഷെ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാനായ മകൻ ഞാനായിരിക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നി…

എഴുത്ത്: വിശ്വ മോനെ….. എന്ന അമ്മയുടെ നീട്ടിയുള്ള വിളിക്കേട്ടാണ് ഞാൻ കിടക്ക പായയിൽ നിന്നും ഉണർന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം വളരെ ചെറുതാണ്. ബ്രഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച എന്റെ അച്ഛൻ മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ( എന്റെ അമ്മ ) …

ഒരു പക്ഷെ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാനായ മകൻ ഞാനായിരിക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നി… Read More