കൂട്ടത്തോടെ അല്ലാതെ ഒരുകാരണവശാലും നടക്കരുത് എന്നാണ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശം….

എഴുത്ത്: ശ്രീജിത്ത്‌ കൊച്ചുപുരക്കൽ ===================== കൊ* ല്ലാൻ ആയിരുന്നു പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശം, ഞാൻ അടക്കം5 പേര് അടങ്ങുന്ന ഗ്യാങ് അയാളെ തിരക്കി ഇറങ്ങി, ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ജില്ലയിൽ ആയിരുന്നു അയാളുടെ വീട്.. ജനങ്ങളുടെ …

കൂട്ടത്തോടെ അല്ലാതെ ഒരുകാരണവശാലും നടക്കരുത് എന്നാണ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശം…. Read More