പ്രസവശേഷം തടി വച്ചതിന്റെ ദൂഷ്യവശം മനസ്സിലായത് ഇടുന്ന വസ്ത്രങ്ങളുടെ എല്ലാം അളവ് പുതുക്കിയപ്പോഴാണ്…

എഴുത്ത്: സിന്ധുജ സുധാകര പൈ ============ പ്രസവശേഷം തടി വച്ചതിന്റെ ദൂഷ്യവശം മനസ്സിലായത് ഇടുന്ന വസ്ത്രങ്ങളുടെ എല്ലാം അളവ് പുതുക്കിയപ്പോഴാണ്… അതിലൊന്നായിരുന്നു ലെഗ്ഗിൻസ്. അതു വാങ്ങിയപ്പോഴേ ഭർത്താവിന്റെ വക ദഹിപ്പിച്ചൊരു നോട്ടവും പിന്നൊരു അശരീരിയും… …

പ്രസവശേഷം തടി വച്ചതിന്റെ ദൂഷ്യവശം മനസ്സിലായത് ഇടുന്ന വസ്ത്രങ്ങളുടെ എല്ലാം അളവ് പുതുക്കിയപ്പോഴാണ്… Read More

അതേയ് പണി കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പരിപ്പ് വട കൊണ്ട് തര്വോ ഏട്ടായ്…

എഴുത്ത്: സിന്ധുജ സുധാകര പൈ ============= “അതേയ് പണി കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പരിപ്പ് വട കൊണ്ട് തര്വോ ഏട്ടായ് “ ” നോക്കട്ടെ…നീയാ സഞ്ചി ഇങ്ങെടുത്തോ മഴ ഇല്ലേ അരിയും ഉള്ളിയും മേടിച്ചോണ്ട് …

അതേയ് പണി കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പരിപ്പ് വട കൊണ്ട് തര്വോ ഏട്ടായ്… Read More