ഞാനൊരു കൂലിപ്പണിക്കാരൻ ആയത് കൊണ്ടല്ലേ… എനിക്ക് ആ ജോലി ഒരു കുറവായി ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ലാ… ഇനി തോന്നുകയും ഇല്ലാ…

കൂലിപ്പണിക്കാരൻ ~ എഴുത്ത്: സൂര്യ ദേവൻ മോനേ നീ റെഡി ആയില്ലേ…? അച്ഛൻ കിടന്ന് ബഹണം വെക്കുന്നുണ്ട്… കഴിഞ്ഞു അമ്മേ ദേ വരുന്നു…. പോകാം അമ്മേ…എന്താ അമ്മേ അമ്മയുടെ മുഖത്ത് ഒരു സന്തോഷം ഇല്ലാത്തെ… …

ഞാനൊരു കൂലിപ്പണിക്കാരൻ ആയത് കൊണ്ടല്ലേ… എനിക്ക് ആ ജോലി ഒരു കുറവായി ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ലാ… ഇനി തോന്നുകയും ഇല്ലാ… Read More