ധ്വനി, അധ്യായം 09 – എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ്

പകൽ വീട് ഒരു പഴയ ഓടിട്ട വലിയ കെട്ടിടം നന്നായി ഫർണിഷ് ചെയ്തു എടുത്തു അവളുടെ കോളേജിലെ കൂട്ടുകാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ അവരെ അവന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തുഅപ്പോഴേക്കും പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാനുള്ള നേരമായി ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടോളം വയോധികരാണ് അന്ന് വന്നത്. വ്യവസായ മന്ത്രി …

ധ്വനി, അധ്യായം 09 – എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ് Read More