ധ്വനി, അധ്യായം 11 – എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ്

“അച്ചോയ് “ ഒരു വിളിയൊച്ച ഞായറാഴ്ച ആയത് കൊണ്ട് സ്വസ്ഥം ആയി പത്രം വായിക്കുകയായിരുന്നു കൃഷ്ണകുമാർ “എന്താ?” “ഇങ്ങനെ ഒക്കെ നടന്നാ മതിയോ?” ശ്രീക്കുട്ടി ആണ് “എന്തോ ഒരു പണി എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരാനുള്ള ചോദ്യമല്ലേ മോളെ?” “ഇതാണ് ആർക്കും ഒരുപകാരം …

ധ്വനി, അധ്യായം 11 – എഴുത്ത്: അമ്മു സന്തോഷ് Read More